Dokončenie cyklochodníka sa oneskorí

publikoval

Bude nutné kompletne vymeniť oceľovú mostovku lávky ponad Nitricu, keďže sa v statickom posudku nepočítalo s až takým poškodením konštrukcie. Aj napriek komplikáciám mechanizmy pracujú na tých úsekoch, kde to únosnosť podložia dovoľuje. Pokračuje sa s montážou obrubníkov, ako aj so zhotovením konštrukčnej vrstvy zo štrkodrvy.

Tiež sa vám môže páčiť